اخبار

وظایف عمومی و حوزه فعالیت مؤسسه ۱- مراقبت از اماکن و مجتمع های مسکونی- تجاری – صنعتی – صنفی ۲- حفاظت و مراقبت از شرکتها و تأسیسات و همچنین انتقال اسناد و اشیاء قیمتی ۳- نگهبانی و مراقبت و حفاظت از بانکهای خصوصی – بنیادهای مالی – سیلوها – انبارها – مخازن – میادین تره […]

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه – موسسات خدمات انتظامی موضوع : آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه – موسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) ۱– در راستای اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر مجوز تشکیل موسسات غیردولتی خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی)، وزیر وقت کشور و رئیس […]

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از اهداف اساسی اجرای طرح نگهبان محله پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت مردم است و در پرتو امنیت، نظم و انضباط اجتماعی، شرایط و زمینه‎های پیشرفت ترقی و توسعه ملی در ابعاد مختلف جامعه تحقق می‎پذیرد. امنیت مقوله‎ای است که چنانچه سرمایه گذاری صحیح و جهت داری در […]

در راستای تأمین امنیت عمومی و ارتقای سطح احساس امنیت عمومی در جامعه مرکزی تحت عنوان مرکز خدمات حفاظتی و مراقبتی (مرکز انتظام) تحت تابعیت پلیس پیشگیری ناجا ایجاد تا به ساماندهی و قانونمند ساختن امور نگهبانی و خدمات انتظامی و پیشگیری از وقوع جرم و هرگونه تعرض به اماکن و اموال مردم، افزایش ضریب […]